Podmienky propagačnej súťaže na facebooku

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

Podmienky propagačnej súťaže na facebooku (ďalej len „Podmienky“)  vydané v zmysle §§845 a nasl. a §§ 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Podmienky“)

1. Účel propagačnej Súťaže

1.1. Účelom organizovania propagačnej súťaže na facebookovej stranke “CineLights” (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu aktivitu v rámci budovania vzťahov so zákazníkmi a upevňovanie lojality zákazníkov.

2. Organizátor a zmluvný partner Súťaže

2.1. Organizátorom propagačnej súťaže je spoločnosť Tomáš Máte Artgips, so sídlom: Havanská 14, 040 13 Košice, IČO: 41 036 255, Zapísaná v OR Okresného súdu Košice

2.2. Súťaž sa na základe týchto Podmienok uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

2.3. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá v čase začatia  Súťaže  dovŕšili  18.  rok  veku  a  sú  plne  spôsobilé  na  právne  úkony  (ďalej  len

„Účastník“).Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke www.cinelights.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora alebo Partnera a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianského zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

3. Začiatok a ukončenie Súťaže

3.1. Súťaž na facebooku sa uskutočňuje v termíne danom na facebookovej stránke “CineLights” prislúchajúcemu k danému obdobiu.

4. Prihlásenie sa do súťaže

4.1. Podmienkou účasti v Súťaži je správna reakcia na požadovanú otázku v aktuálnom príspevku na facebookovej stránke “CineLights” prislúchajúcemu k danému obdobiu.

5. Výhry

5.1. Výhercovia  získajú  po určený počet lístkov  alebo iného typu výhry.

6. Žrebovanie

6.1. Žrebovanie   výhercu    prebehne   po dátume ukončenia súťaže uvedenom na facebook-ovej stránke “CineLights” prislúchajúcemu k danému obdobiu.   Žrebovanie   bude   zabezpečené elektronicky  zo  strany Organizátora.

6.2. Do žrebovania  budú zaradení účastníci,  ktorí splnia všetky podmienky uvedené v článku IV. Podmienok.

6.4. Meno každého výhercu bude zverejnené v komentári príslušného príspevku týkajúceho sa súťaže na facebooku Organizátora Súťaže.

6.5. V prípade, že Výherca si na základe komentáru nevyzdvihne výhru prepadá takáto výhra v prospech Organizátora.

7. Účasť v Súťaži a súhlas so spracovaním osobných údajov

7.1. Účastník Súťaže zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených Účastníkom na facebooku v zmysle § 11 zákona ć. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZoOÚ“). Účelom tohto súhlasu je jednak prevádzkovanie Súťaže (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch.

7.2 Súhlas Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži.

7.3. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou podľa § 17 ods. 2 ZoOÚ.

7.4. Ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov Účastníkov, vrátane poučenia o jeho právach v súvislosti so Súťažou, sú v zmysle § 1s ods. 1 a 8 ZoOÚ dostupné na internetovej stránke Organizátora www.cinelights.sk

8. Propagácia Súťaže

8.1. Zverejnenie a propagácia Súťaže potrvá v určenom čase na facebookovej stránke Organizátora www.facebook.com/cinelights.effects/ .